woensdag 10 april 2019

Wet staat niet los van Woord

Lijdenstijd 2019 - Bezinning XVII


Uw wet is in het midden Mijns ingewands.
Psalm 40 : 9b


Dat ‘midden in Mijn ingewand’ lijkt iets mystieks te zijn. De International Standard Version vertaalt het met “Your Law is part of my inner being”, ‘een onderdeel van mijn innerlijke wezen’. Het ‘ingewand’ is dus niet letterlijk bedoeld. De New Living Translation verbindt de twee delen van vers 9 zo met elkaar: “I take joy in doing your will, my God, for your instructions are written on my heart.” Daar is het feit dat Gods geboden op ‘de tafels van’ mijn hart zijn geschreven, de reden waarom ik er vreugde aan beleef om Gods wil te doen.
Er zijn mensen die een merkwaardig vermaak in Gods regeltjes hebben. Ze lijken op Paulus (vóór zijn bekering) en op de ‘rijke’ jongeling die meenden dat Gods ‘regels’ een soort afturflijstje waren. Deze mensen kunnen jou precies vertellen waarom datgene wat jij zegt, vindt of doet niet klopt. Want overal hebben ze wel een ‘citaatje’ waaruit blijkt dat zij het zuiverder weten dan jij.
Het is echter maar de vraag of Gods wet wel echt in hun hart is geschreven; het is te vrezen dat zij nooit werkelijk vreugde hebben beleefd aan het doen van Gods wil. Zij vereenzelvigen Gods geboden met Gods wil, maar verengen zo Gods vreugde tot een star naleven van instructies. Daar zit geen vreugde in en daarom ook geen leven! En satan maakt daar handig gebruik van!
De vreugde die Jezus beleefde aan het doen van de wil van Zijn Vader laat zich niet beschrijven in instructies, maar in toegewijde liefde: agapè. Hoe is God de Vader? Mensen die zeggen dat je dat niet kunt weten, hebben meer dan de helft van hun Bijbel dichtgemetseld. Jezus heeft gezegd: “Wie Mij ziet, heeft ook de Vader gezien”. In Hem heb je een levende en levendige illustratie van Wie God is. En denk niet dat je je dan moet beperken tot het Nieuwe Testament. Juist Jezus heeft enorm veel lijnen getrokken vanuit het Oude Testament – ook vanuit de thora – naar Hemzelf. Beide Testamenten versterken elkaar en zetten God weer centraal in ons leven. Hij wil in het aller-innerlijkste van jouw wezen functioneren met Zijn Geest! Net zoals bij Jezus!

1 opmerking: